กันยายน 27, 2016, 12:16:19 AM
2924 กระทู้ - 748 หัวข้อ - 1028 สมาชิก

ผู้เขียน หัวข้อ: คุณสมบัติผู้เข้าอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กำหนดจัดเดือนกรกฎาคม ๕๖ ของกรมฯ  (อ่าน 23951 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
 :-*เรื่อง  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม "เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน" ประจำปีงปม. ๒๕๕๖ ของกรมฯ ในหลักสูตรต่อยอดของผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น

เรียน  ผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น "เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท. ทั่วประเทศ (อบจ. เทศบาล อบต.)

อ้างถึง  การประชุมปรับปรุงหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อครั้งประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ จาก Link   
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=398.0
และ Link
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=412.0

เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวของการประสานงานการพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ในการพัฒนาความรู้ต่อยอดจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังนี้
๑. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เขียนหลักสูตรฝึกอบรมต่อยอดจากปีงบประมาณที่ผานมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)  กำหนดจัดในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
๒. จากข้อ ๑ สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างเขียนหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น (หลักสูตรต่อยอดจากหลักสูตรเบื้องต้น) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรระยะสั้นจัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การเขียนหลักสูตรต่อยอดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งหลักสูตรต่อยอดของผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่นนี้ จะมีสอบวัดความรู้แล้วมีใบรับรองคุณวุฒิให้ผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่นผู้ผ่านการสอบตามกระบวนการขั้นตอนของหลักสูตรต่อยอดที่สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนด

๓. คุณสมบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่อยอดของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ในหลักสูตรต่อยอดจากข้อที่ ๒ มีดังนี้
๓.๑ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ จากข้อ ๓.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้ผ่านการฝึกอบรมเบื้องต้นจากสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาเรียบร้อยแล้ว คือ
๓.๒.๑ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในเบื้องต้น"หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน" เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้น จำนวน ๒๗๙ คน "แบ่งเป็น ๓ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๙๙ คน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๙๒ คน และรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๘๘ คน"
๓.๒.๒ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในเบื้องต้น ในหลักสูตรระยะยาวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๑๗

๔. ดังนั้น จากข้อ ๓ หากผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ท่านใด ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมเบื้องต้นจากข้อ ๓.๒.๑ หรือ ข้อ ๓.๒.๒ ให้ฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่นจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับลดระยะเวลาการจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (หลักสูตรเบื้องต้น ๒๒ วัน) ให้เหลือ ๑๐ วันตามคำแนะนำของสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท. หลายท่านที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมเบื้องต้นตามที่สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กระทรวงการคลังกำนหด และเดิมปัจจุบัน สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมหลักสูตรเบื้องต้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรระยะยาว ๒๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๒๒ กุมถาพันธ์ ๒๕๕๖ มีค่าลงทะเบียน ๓๐,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าลงทะเบียนที่สูง มีผลทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท. เช่น อบต. หรือเทศบาล ไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเบื้องต้น

ดังนั้น จากข้อ ๔ ดิฉัน นางสาวหทัยรัตน์ ขัติวงษ์ (เลิฟ) ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ให้ประสานงานต่อสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้ปรับลดระยะเวลาการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเบื้องต้น ให้เหลือ ๑๐ วัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานของความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน "เราจะได้พัฒนาความรู้ได้เป็นกระบวนการขั้นตอน"

จึงประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ท่านใดไม่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรข้อที่ ๓.๒.๑ ๓.๒.๒ หรือหลักสูตรระยะยาว ๒๒ วัน รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้แจ้งรายชื่อไว้ต่อท้ายในกระทู้นี้นะคะ  หรือหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามเลิฟ 089-9592014 ค่ะ ซึ่งเลิฟอยู่ระหว่างประสานเรื่องนี้อยู่พอดีจะได้ทราบปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น

"หากท่านใดยังไม่ผ่านหลักสูตรเบื้องต้นดังกล่าวไว้ข้างต้น ก็ไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรต่อยอดที่สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดไว้ค่ะ"

ท้ายนี้ ขอฝากให้พี่อ๊อด (คุณพรพรหม  พรหมพิจารณ์) "ประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น" ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางให้ด้วยนะคะ และต้องขอขอบคุณ "พี่แหวว คุณรัญจวน  เชยกลิ่น เทศบาลนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร" ที่เบื้องต้นวันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ตรวจสอบภายในอปท.ได้รับทราบไปบ้างแล้ว :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2013, 05:23:16 PM โดย lovehathai »
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข

jijan

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 30
  • ดูรายละเอียด
แล้วถ้ากรณีที่เป็นของกรมฯจัดระยะยาว ที่ระยะเวลา 4 อาทิตย์ของกรมฯ หละคะใช้ได้หรือเปล่า เพราะกรมเป็นคนจัดเอง รวมตอนนี้ผ่านมาแล้วรุ่น 3 คะ น่าจะนำมารวมกันได้นะคะ เพราะของม.เทคโน ก้อไม่ได้จัดระยะยาวแล้วตั้งแต่กรมฯ เปิดจัดอบรมระยะยาวแล้ว

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ปรับปรุงหลักสูตรระยะยาว ๒๒ วัน ของรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ จึงนำมาเป็นหลักสูตรเบื้องต้นได้...สำหรับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่จัดระยะยาว รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่น ๑๗ สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ยืนยันแล้วว่ามีรายวิชาที่จำเป็นในหลักสูตรเบื้องต้นของผู้ตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๔๕ จึงนำมาเป็นคุณสมบัติผู้เข้าอบรมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้

สำหรับหลักสูตรระยะยาวของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ปรับปรุงหลักสูตรล่าสุดเมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างประสานให้ปรับลดระยะเวลาลงให้เหลือ ๑๐ วัน ตามคำแนะนำของสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แล้วจะแจ้งความเคลื่อนไหวให้ได้รับทราบต่อผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่นทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะ ๆ นะคะ

และสำหรับหลักสูตรระยะยาวของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ได้จัดไปแล้ว รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ โดยไม่มีรายวิชาของสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดิฉันจะประสานให้นะคะว่าสามารถนับเป็นหลักสูตรเบื้องต้นของผู้ตรวจสอบภายในได้หรือไม่...แล้วจะแจ้งให้ทราบผ่านทางกระทู้นี้ค่ะ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข

อรสุรางค์

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
  • ดูรายละเอียด
นางสาวอรสุรางค์ แสงโคตรมา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ยังไม่เคยผ่านการอบรมเลย มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้คะ

นางสาวช่อลัดดา  แก้วกงพาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ  อ.หนองหิน  จ.เลย  ยังไม่เคยผ่านการอบรมเลย มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้คะ e-mail mikijung2009@hotmail.com

bowvy

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
  • ดูรายละเอียด
นางสาวสุกัญญา  ศรีสังข์งาม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลตะค่า  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  ยังไม่เคยผ่านการอบรมเลย มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้คะ

วรินทร

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 23
  • ดูรายละเอียด
ขอหนูต่อยอดด้วยคนค่ะ  วรินทร วัฒนชาญชัย  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จ.ชัยนาท  เคยอบรม รุ่นที่ 16

suwannee

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 13
  • ดูรายละเอียด
น.ส.สุวรรณี  ถาวร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทต.หนองขนาน จ.เพชรบุรี
เคยอบรมหลักสูตรระยะยาวของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ได้จัดไปแล้ว รุ่นที่ ๒
ต้องการเข้ารับการอบรมเดือนกรกฏาคม 56 ทำอย่างไรดีคะ

say

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
นายสายันต์ สุขโสม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต.กฤษณาอำเภอบางปลาม้า ยังไม่เคยอบรมครับ

ma mai

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 6
  • ดูรายละเอียด
นางวิลาวัลย์  ศรีนาคพะเนา  อบต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมใดๆ

wichuta

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 10
  • ดูรายละเอียด
นางสาววิชุตา  มีอินทร์ถา  เทศบาลตำบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150  ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมใดๆ  :)

ทิพย์ญดา เกาะแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เคยผ่านการฝึกอบรมของกรมฯ รุ่นที่ 1 อยากเข้าอบรมเดือนกรกฎาคม 2556 นี้ด้วยรบกวนว่าไปได้มั้ย อยากไปค่ะ ถ้าทำเป็นหนังสือแจ้งมาตรงเลยก็ดีค่ะ ท่านนายกจะได้ให้ไป ขอบคุณค่ะ

อมาวสี

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
นางสาวอมรรัตน์  ทัดเที่ยงนิกร  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ไม่เคยเข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม คะ่  086-0191763

ดอกไม้ป่า

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
  • ดูรายละเอียด
น.ส.วารุณี จันทร์หล้า จนท.ตรวจสอบภายใน อบต.วังเย็น  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000 ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมใด ๆ ค่ะ

นางสาวดวงฤทัย   เหมือนจิต  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  อบต.พระครู  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเลย  เนื่องจากเพิ่งเปลียนตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม ๕๕  อยากเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่