ตุลาคม 23, 2016, 10:14:36 AM
2927 กระทู้ - 750 หัวข้อ - 1037 สมาชิก

ผู้เขียน หัวข้อ: ขอพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (อบต. เทศบาล อบจ.)  (อ่าน 4557 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

อ๊อด พรพรหม

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 84
  • ท้อได้แต่อย่าถอย
    • ดูรายละเอียด
ที่ ชผถ /๐๐๐๒                                              ที่ทำการชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
                                                                                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
                                                                                       อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐

                                                              ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เรียน   ประธานคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง  ๑. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
              เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการ
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหาร
              ส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
          ๒. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการ
              แบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอัน
              เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และแก้ไข
              เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
          ๓. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
             การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอัน
             เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

              ด้วยการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการขององค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่การที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในขององค์การจะต้องมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งต้องมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น  จึงได้มีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อจำกัดของการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในหรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั่วประเทศจากจำนวนสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น www.auditgrouplocal.com โดยมีข้อปัญหาสำคัญคือ

                    ปัญหาด้านการไม่มีศักยภาพ หรือการไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะเข้าตรวจสอบได้เต็มที่หรือ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ระเบียบกฎหมายปกครอง  ที่เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เช่นการเข้าตรวจอย่างอิสระ การเข้าถึงข้อมูลหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง)ได้ การรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและกรณีตรวจพบว่ามีความเสียหายที่มีนัยสำคัญ ให้รายงานต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น แต่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในพ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการพ.ศ. ๒๕๕๑   รวมทั้งหลักมาตรฐานสากลวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (IAQA) กลับไม่ได้รับความสนใจและนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำสายงานอาชีพด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น โดยไม่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ทำหน้าที่ “ผู้ตรวจสอบภายใน” ตามระเบียบกฎหมายปกครองดังกล่าวแต่อย่างใด และส่งเสริมความเติบโตก้าวหน้าในสายงานของตนเอง  กล่าวคือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีฐานะต่ำกว่ากอง และมาตรฐานตำแหน่งสูงสุดเพียง ๗ ว เป็นเพียงสายงานผู้ปฏิบัติ(ทั่วไป)  หากเติบโตต้องเปลี่ยนเป็นนักบริหารงานคลัง ๗ และเป็นผอ.กองคลัง ซึ่งต่างจากส่วนราชการอื่นๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม ที่ผู้ตรวจสอบภายในนั้น เติบโตก้าวหน้าในสายงานตนเอง

                     แนวทางการแก้ไขปัญหา
                 จะต้องแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ที่ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะโครงสร้างและมาตรฐานของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเติบโตก้าวหน้าในสายงานตนเอง หรือเติบโตได้เองในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  กล่าวคือ
                  ๑.   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
                 ๒.   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติมฯ
                 ๓.   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
                 ๔.   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว๑๕๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

                  ซึ่งประกาศคณะกรรมการกลาง (ก.จ. กท. ก.อบต. เกี่ยวกับโครงสร้างฯ ตามข้อ ๑-๓)  ได้กำหนดอย่างชัดเจนที่สุดในโครงสร้างตำแหน่งมีเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น  ที่ระบุให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณสมบัติทีกรมบัญชีกลางกำหนด (ประกาศ ก.จ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕) แต่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ยังไม่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตำแหน่งแต่อย่างใด  สำหรับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว๑๕๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖  ระบุให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นสายงานประเภททั่วไป สูงสุด ๗ ว  ปัจจุบัน คณะกรรมการกลาง (ก.จ. ก.ท. ก.อบต.) ได้มีมติกำหนดการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีการจัดการคลัง ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖ ว (ในฐานะหน่วยตรวจสอบ) หากจะเปลี่ยนสายบริหารนั้น  ให้ทำการสอบคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ๖ ตำแหน่งประเภทบริหาร (ในฐานะหน่วยรับตรวจ)  และสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับ ๗ ว (ในฐานะหน่วยตรวจสอบ) เมื่อครบ ๔ ปี สามารถสอบคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขึ้นหัวหน้าฝ่ายได้ (นักบริหารงานคลัง ๗) ตำแหน่งประเภทบริหาร (ในฐานะหน่วยรับตรวจ)  เติบโตเป็นนักบริหารงานคลัง ๘  (ผู้อำนวยการกองคลัง) ซึ่งไม่ใช่ความเติมโตในสายงานอาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดขวัญกำลังใจในสายงานและไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งนี้     แต่เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างและมาตรฐานตำแหน่งของ ก.พ.แล้ว กำหนดนักวิชาการตรวจสอบภายใน มีตำแหน่งประเภทได้แก่   

              (๑.) อำนวยการ   
              (๑.๑) ระดับต้น หรือผอ.กอง 
              (๑.๒) ระดับสูง ผอ.สำนัก 

               (๒.) วิชาการ   
              (๒.๑) ระดับปฏิบัติการซี ๓-๕ เดิม
              (๒.๒) ระดับชำนาญการ ซี ๖-๗ เดิม   
              (๒.๓) ระดับชำนาญการพิเศษ ซี ๘ เดิม   
              (๒.๔) ระดับเชี่ยวชาญ ซี ๙ เดิม   

              จึงเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต.ควรจะกำหนดโครงสร้างสายงานอาชีพและมาตรฐานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสอดคล้องกับ ก.พ. เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๕ (IAQA) ที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ที่ผู้ตรวจสอบภายในของทุกประเทศจะต้องถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย   


                                                                             (นายยงยุทธ  ลักษณาวิบูลย์กุล)
                                                                       รองประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น

               
                                                                             (นายพรพรหม   พรหมพิจารณ์)
                                                                         ประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 01, 2013, 05:37:19 AM โดย อ๊อด »
เบอร์ไลน์ 0987503501 และ 0956860344