ตุลาคม 21, 2016, 06:24:23 PM
2927 กระทู้ - 750 หัวข้อ - 1036 สมาชิก

ผู้เขียน หัวข้อ: งบพัฒนา ท้ายระเบียบมท.ว่าด้วยเงินเดือนฯ นายก/สมาชิก อบจ. เทศบาล อบต. หมายความว่า  (อ่าน 8924 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

lovehathai

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 555
  • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
    • ดูรายละเอียด
กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า กรณีหมายเหตุ คำว่า "งบพัฒนา" หมายถึง งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามนัยข้อ ๑๔(๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

คำว่า "งบพัฒนา" ในบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้ง ๓ ฉบับ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้ง ๓ ฉบับมีผลใช้บังคับ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับเพิ่มเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ส่วนคำว่า "จะต้องมีงบพัฒนาในปีถัด ๆ ไป ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา" ตามหมายเหตุในบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้ง ๓ ฉบับ นั้น ควรจะต้องตีความให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยให้นำความดังกล่าวไปใช้ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ถัดจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อมูลที่เป็นประโยขน์ข้างต้นจาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว๑๙๑๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2012/5/10603_1.pdf?time=1336309295895

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/113/1.PDF

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/regulation/type2/2011/9/502_1.pdf?time=1336311743035

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/regulation/type2/2011/9/501_1.pdf?time=1336311743035
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข