ตุลาคม 22, 2014, 02:51:07 AM
2784 กระทู้ - 691 หัวข้อ - 910 สมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lovehathai

หน้า: [1] 2 3 ... 36
1
จากคำถาม หัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงานตนเองสามารถเบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้หรือไม่

ขอตอบนะคะ เบิกไม่ได้ค่ะ และโครงการดังกล่าว.....ชี้แจงบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการเบิกจ่ายอะไรได้บ้าง... :-* ซึ่งโครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องเป็นไปตามกรบวนการของระเบียบที่เกี่ยวข้องคือ โครงการฯ ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งในโครงการฯต้องมีบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการว่าจะเบิกค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่นหมวดค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หากจะเบิกค่าวิทยากร ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพ.ศ. 2549 นะคะ :-*

2
 :)ต้องมีโครงการ....ของส่วนโยธา ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งในโครงการ...ต้องชี้แจงบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ ว่าโครงการ....จะเบิกค่าใช้จ่ายในหมวดใด ตามที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่นหมวดวัสดุ หมวดค่าใช้สอย หรือหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ก่อนตั้งคำถามนี้จากผู้ถาม ขออนุญาตให้ผู้ถามเปิดดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าตั้งจ่ายไว้ในหมวดอะรไรคะ ในความเห็นของผู้ตอบแล้วขอตอบว่า เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ท่านปลัด) ต้องตั้งไว้ในหมวดค่าวัสดุ เนื่องจากราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556  นะคะ :-*

3
 :)รับทราบค่ะ และหากท่านใดสนใจหนังสือแนวปฏิบัติฯ ให้ลงชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกไว้ในกระทู้นี้นะคะ :-*

4
 :Dยังสั่งได้อยู่นะคะ ให้ลงชื่อ - นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วยนะคะ :-*

5
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในอปท. พ.ศ. ๒๕๔๕ จะเห็นได้จากผังโครงสร้างแนวปฏิบัติหน้ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในดัง  Link
http://www.auditgrouplocal.com/data2/23072014173434.pdf

 :-* :-X :'(

หากผู้ถามดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ต้องเข้าใจระบียบและผังโครงสร้างแนวปฏิบัติหน้าที่...ข้าต้นค่ะ

6
โดยปกติ โครงการดังกล่าวต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปีของอปท. และจะตั้งบประมาณเบิกจ่ายไว้ในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดค่าใช้สอย เมื่อเบิกจ่ายเงินโครงการก็ต้องมีรายละเอียดโครงการและบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการว่า หมวดค่าใช้สอยจะเบิกได้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำยาพ่นยุง หากจะเบิกค่าจ้างเหมาพ่นก็สามารถเบิกได้นะคะ ข้อสังเกตนะคะ เมื่อเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องเบิกค่าน้ำยาพ่นยุงด้วยเพราะเป็นของคู่กันมิเช่นนั้นจะพ่นยุงได้อย่างไรคะ :-*

7
นายกเดินทางไปราชการภายในประเทศหรือต่างประเทศ

8
 :)กระดาษทำการ การใช้และรักษารถยนต์ของอปท.ตามระเบียบมท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ. 2548 ดังแนบไฟล์ หวังว่าจะนำไปปรับใช้กับอปท.ได้นะคะ ;D

9
เช่าซื้อต่างท้องที่นำมาเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6976 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ดังแนบไฟล์ มี 2 ไฟล์นะคะ

ดังนั้น ค่าเช่าซื้อบ้านซึ่งผ่อนอยู่แล้วจากจังหวัด ก มาเบิกไม่ได้ค่ะ :-*


10
พูดคุยเรื่องทั่วไป / Re: เบิกค่าเช่าซื้อ
« เมื่อ: กันยายน 19, 2014, 05:48:31 PM »
ขอให้ข้อเสนอแนะดังนี้นะคะ
เห็นควรพิจารณาให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของอปท. ผู้ถามดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า ทั้งคู่ได้แต่งงานและอยู่บ้านหลังเดียวกัน...และจากคำถามจะเห็นได้ว่า คู่นี้มีบ้าน 2 หลัง หากในอนาคตทั้งคู่จดทะเบียนสมรมกัน นางเอก็ไม่สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6479 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ดังแนบไฟล์ จำนวน 1 ไฟล์  เรื่อง  หารือการนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ของคู่สมรสมาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีกู้สร้างบ้านก่อนสมรส คู่สมรสนำไปเบิกไม่ได้....

ดังนั้น ฝากถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะ ว่าต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 ค. การอนุมัติ ในข้อ 4 วรรค2:P :-*

11
ได้ส่งหนังสือแนวปฏิบัติฯ ให้กับทุก ๆ ท่าน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังแนบไฟล์ ค่ะ หากท่านใดมีความสนใจหนังสือเล่มนี้ ขอให้ลงชื่อ - นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ในกระทู้นี้นะคะ
 :-* :D ;D

12
ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทั่วประเทศนะคะ ดังภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ท่านเป็นแรงผลักดันส่งเสริมและให้กำลังใจ ให้ดิฉันนางสาวหทัยรัตน์ ขัติวงษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามนโยบายในโครงการโป่งงามโปร่งใส นะคะ :-*

13
ให้แจ้งไว้ในกระทู้นี้ หรือโทรแจ้งไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ คุณเลิฟ 0899592014 นะคะ

14
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ ความรู้เก็บมาฝาก ในหน้าหลักเว็ปไซต์ชมรมนะคะ ดัง Link
http://www.auditgrouplocal.com/data2/01092014164625.pdf

 :-* ;D :)

15
 ;Dยินดีต้อนรับมือใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นะคะ
แผนการตรวจสอบที่เรากำหนดขึ้นเพื่อตรวจหน่วยรับตรวจนั้น ต้องคำนึงถึงจำนวนวัน / คน ด้วยค่ะ เช่นแผนกการตรวจของพี่เลิฟจะกำหนดเพียง 150 วัน ต่อ 1 คน เนื่องจากอปท.ของพี่เลิฟมีพี่เลิฟเพียงคนเดียวค่ะ เบื้องต้นมือใหม่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติหน้าที่ในหน้าหลักเว็ปไซต์ชมรมฯ ความรู้เก็บมาฝาก ไว้อ่านบ้างแล้วใช่มั้ยคะ จาก Link
http://www.auditgrouplocal.com/data2/13062014150703.pdf

และ
http://www.auditgrouplocal.com/data2/13062014151824.pdf

แนวปฏิบัติดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยรับตรวจ และพี่เลิฟได้เผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติหน้าที่ไว้....มือใหม่มีไว้อ่านแล้วใช่มั้ยคะ
ดัง Link
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=760.msg2898;topicseen#new

และ
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=714.msg2885;topicseen#new

 >:(สรุปได้ว่าแผนการตรวจสอบ กำหนดมากเกินไปสำหรับเราไม่ได้เราต้องมีขอบเขตในการตรวจสอบของเราเพื่อออกรายงานผลให้ผู้บริหารได้นำไปพิจารณาปรับปรุงผลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับตรวจนะคะ

พี่เลิฟขอส่งกำลังใจไปให้เป็นพี่เลี้ยง..นะคะ :-* เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่มีอะไรยากเลย หากเรามีใจรักในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ

หน้า: [1] 2 3 ... 36