ตุลาคม 24, 2016, 02:02:25 PM
2927 กระทู้ - 750 หัวข้อ - 1037 สมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lovehathai

หน้า: [1] 2 3 ... 37
1
มีไปหลายคนค่ะ พี่อ๊อด ดูรายชื่อได้ที่
หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับกลาง ระหว่างวันที่ 25 - 30 กรกฎาคม 2559 สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่
http://118.175.70.208/online/submission.aspx?cid=2328

2
 :)มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้แล้วในหน้าหลักเว็ปไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น นะคะ
ดัง Link
http://www.auditgrouplocal.com/data2/23122015070350.pdf

เราตรวจสอบภายใน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) เป็นสายงาน วิชาการ รายละเอียดอยู่ในหน้า 266 - 277 ค่ะ :-*

3
เพื่อนๆ พี่่ ๆ น้อง ๆ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้รับคู่มือการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 กันครบทุกท่านแล้วใช่มั้ยคะ สำหรับเลิฟ ได้รับแล้วจากท้องถิ่นอำเภอแม่สาย ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอแม่สาย ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ดัง Link
http://www.auditgrouplocal.com/data2/08122015083544.jpg

มีสาระสำหรับเรามากเลยนะคะ... :-*

4
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

เรียน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งแผนการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับต้น ระหว่างวันที่ 4 - 9 กรกฎาคม 2559 สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่
http://118.175.70.208/online/submission.aspx?cid=2420


2. หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับกลาง ระหว่างวันที่ 25 - 30 กรกฎาคม 2559 สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่
http://118.175.70.208/online/submission.aspx?cid=2328


3. หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับสูง ระหว่างวันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2559 สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่
http://118.175.70.208/online/submission.aspx?cid=2175


จึงประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวหทัยรัตน์  ขัติวงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต.โป่งงาม

5
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังLink
http://www.audit.moi.go.th/pdf/manual_52.pdf

เพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในได้ใช้ประโยชน์ต่องานตรวจสอบค่ะ

6
แบบสอบถามต้องทำนะคะ ซึ่งหัวหน้าสำนัก / ส่วน หรือ หัวหน้าสำนัก / กอง ต้องทำขึ้นโดยดูแนวทางจากหนังสือสตง.เล่มเหลืองค่ะ

8
ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒ / ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  เรื่อง  หารือการรับโอน (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้ง การจ้างพนักงานจ้างกรณีมีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ ๔๐ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบัยบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ สรุปนัยสำคัญคือ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดว่าในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ เป็นเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว มุ่งประสงค์จะจำกัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลไว้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำ เพราะฉะนั้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลหรือคาดหมายได้ว่าหากยังมีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อไปจะเป็นฝ่าฝืนบทบัญญัติข้างต้น ย่อมถือได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นจงใจกระทำผิดกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายนั้น

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2014/12/14483_1_1418018918355.pdf?time=1418024083455
 :-* :P :)

9
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๔๑๒๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ได้แจ้งการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ๓๒ ข้อ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
่คลิก
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2014/11/14427_1_1416797312293.pdf?time=1416939494486

10
เรื่อง  ขอแจ้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ว๒๑๒๕

เรียน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

อ้างถึง  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๕ / ว๒๑๓๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดัง Link
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2014/11/14415_1_1416472066087.pdf?time=1416493934302

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  "แนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน" และ เรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง" ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแบบตอบรับให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จึงประชาสัมพันธ์ให้ได้รับโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวหทัยรัตน์  ขัติวงษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย11
เป็นหนังสือเป็นเล่มค่ะ ไม่ได้ส่งให้เป็นไฟล์ข้อมูลค่ะ หากต้องการเป็นไฟล์ข้อมูลบางส่วนในหนังสือสามารถดาวน์โหลดในหน้าหลักเว็ปไซต์ชมรม ความรู้เก็บมาฝากนะคะ :)

12
 :)การบันทึกบัญชีต้องเป็นไปตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓ / ว ๘๑๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  เรื่อง  ปรับระบบการบันทึกบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้าสู่ระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ :-*

13
ต้องมีโครงการ....ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นสำนักปลัดหรือกองการศึกษานะคะ

14
ไม่ถูกต้ดชื่อค่ะ ขอให้น้องกุ้ง ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกชมรมรายปีนะคะ ปีละ 200 บาท และไม่แน่ใจว่าน้องกุ้งได้สั่งหนังสือแนวปฏิบัติหน้าที่...มั้ยคะ ถ้าไงโทรหาพี่เลิฟนะคะ และน้องกุ้งสบายดีนะ พี่เลิฟคิดถึงเสมอค่ะ หลานคงโตแล้วนะ...

15
ขออภัยนะคะ ที่ตอบล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานในสังกัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเข้าตรวจสอบค่ะ

ขอตอบนะคะ จากคำถามเป็นการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)
ซึ่ง ดิฉันในนาม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้เผยแพร่เป็นหนังสือแนวทางปฏิบัติฯ ไว้แล้ว โดยสรุปคือ

วิธีการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้จัดทำเป็นไปตามแนวทางในคำแนะนำ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕//ว๓๓๙๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (เล่มเหลือง)สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=559.msg2201;topicseen#new คือ
     - ระดับส่วนงานย่อย ( สำนักปลัด กองคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา ) ให้จัดทำ ๓ ขั้นตอน คือ
       ขั้นตอนที่ ๑ :  ให้นำกิจกรรมที่กำหนดในแบบ ปย.๓ เดิม เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณที่ผ่านมา) มาจัดทำ แบบ ปย.๑ (แบบ ปย.๒ เดิม) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้าน  ได้แก่
(๑)   สภาพแวดล้อมการควบคุม
(๒)   การประเมินความเสี่ยง
(๓)   กิจกรรมการควบคุม
(๔)   สารสนเทศและการสื่อสาร
(๕)   การติดตามประเมินผล
                          ขั้นตอนที่ ๒ : ให้นำกิจกรรมที่กำหนดในแบบ ปย.๓ เดิม เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา มาจัดทำแบบสอบถามเพื่อความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
                         ขั้นตอนที่ ๓ : จากขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ให้นำกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่มาวางแผนปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงใน แบบ ปย. ๒ รายการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( เดิม แบบ ปม. + แบบ ปย.๓ )

                          - ระดับองค์กร “เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน” จัดทำในฐานะคณะทำงานในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ที่ ๑๙๖ / ๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ให้จัดทำ ๓ ขั้นตอน คือ
                             ขั้นตอนที่ ๑ แบบ ปอ.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เรียน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
                             ขั้นตอนที่ ๒ แบบ ปอ.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวบรวมจากแบบ ปย. ๑ ระดับหน่วยงานย่อย
                             ขั้นตอนที่ ๓ แบบ ปอ. ๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รวบรวมจากแบบ ปย.๒ ระดับหน่วยงานย่อย

                           - ผู้ตรวจสอบภายใน “เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน” จัดทำ แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

 :) ทั้งนี้ได้แนบไฟล์ผังการจัดทำรายงานฯ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ดังแนบไฟล์ค่ะ  :-*

มีหนังสือแนวทางไว้หรือยังคะ...

หน้า: [1] 2 3 ... 37