สิงหาคม 31, 2014, 07:31:51 AM
2701 กระทู้ - 678 หัวข้อ - 870 สมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lovehathai

หน้า: [1] 2 3 ... 35
1
จาก Link
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=714.15

พี่เลิฟติดต่อน้องวาสนาไม่ได้ทางโทรศัพท์ โปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะ เพื่อพี่เลิฟจะได้ส่งหนังสือให้ค่ะ ขอให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้นะคะ

2
การเบิกจ่ายงบประมาณ "ค่าปรับปรุงอาคารสนง." ต้องเป็นไปตามกระบวนการของระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ การตั้งงบประมาณเบิกจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องเป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ดังนั้น "ค่าปรับปรุงอาคารสนง. 65,000 บาท" ต้องตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีเงินวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท


3
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และด้วยความอาลัยยิ่ง แด่ อาจารย์ธงชัย  ศรีงิ้วราย

ซึ่งท่านอาจารย์ธงชัย ศรีงิ้วราย ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัด สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่านเป็นบุคลากรที่สำคัญคนหนึ่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระเบียบกระทรวงมหาดไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเป็นผู้ผลักดันแก้ไขปรับปรุงระเบียบเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยท่านได้เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานราชการเอกชนหลายหน่วยงาน รวมถึงท่านได้ให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ....หลายครั้งที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ต่อศิษย์ (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ท่านไม่เคยปฏิเสธที่จะรับสายโทรศัพท์ต่อศิษย์แม้แต่ครั้งเดียว.....

ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ได้ร่วมไว้อาลัยต่อท่านอาจารย์ธงชัย  ศรีงิ้วราย ดัง Link
http://www.auditgrouplocal.com/data2/25082014233927.pdf

...ขอวิญญาณอาจารย์สู่สุคติ สู่สวรรค์นภาลัย...ศิษย์น้อมใจอาลัยรักแด่อาจารย์..

4
คุณวาสนา  ภูขาว โปรดให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้วยนะคะ  :-* 

6
ยินดีต้อนรับนะคะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในน้องใหม่ สามารถดาวน์โหลดวิธีการชำระค่าสมาชิกและวิธีการสมัครเว็ปบอร์ดได้ที่ Link ข่าวประชาสัมพันธ์ในหน้าหลักเว็ปไซต์ชมรมนะคะ

http://www.auditgrouplocal.com/data2/09082014193341.pdf

http://www.auditgrouplocal.com/data2/09082014192324.pdf


http://www.auditgrouplocal.com/data2/09082014193558.pdf

และใบสมัครสมาชิก
http://www.auditgrouplocal.com/data/regis.pdf

 :-* ;)

7
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท. ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ต้องขึ้นตรงผู้บังคับบัญชาฝ่ายประจำ คือ ปลัดอปท. และต้องไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดค่ะ ซึ่งพี่เลิฟอยู่ระหว่างเผยแพร่งานตรวจสอบนะคะ ดัง Link
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=760.msg2866;topicseen#new

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ต้องมีอิสระค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเสมอนะคะ :-*

8
แนวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองท้องถิ่น และการจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายในปี 56 เป็นต้นไป หากท่านใดสนใจสั่งถ่ายเอกสาร ให้ลงชื่อ - นามสกุล สังกัดอปท. หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในกระทู้นี้นะคะ มีค่าใช้จ่ายค่าถ่ายเอกสาร รวมค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซอง รวมเล่มละ 300 บาท นะคะ ให้โอนค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สาย เลขที่บัญชี 6840128224 ชื่อบัญชี นางสาวหทัยรัตน์ ขัติวงษ์

9
ได้ส่งหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทุกท่านแล้วนะคะ ดังภาพ สำหรับ 3 ท่าน ที่สั่งล่าสุด อยู่ระหว่างจัดส่งให้ทางไปรษณีย์สัปดาห์นี้นะคะ คือ
1. คุณชัชฎาพร  แข็งแรง อบจ.พะเยา ต.บ้านต่อม อ.เมือง จ.พะเยา 58000
2. คุณยุภา  เหล่าหมวด ทต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
3. คุณจิรัชยา  อินทร์อ่ำ ทต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

10
เนื่องจาก คู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะได้ส่งให้ทุกท่านที่ได้ แจ้งความประสงค์ไว้ และขอให้ระบุชื่อ - สกุล ที่อยู่หน่วยงานในสังกัด หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้วยค่ะ  จะได้ประสานการส่งคู่มือดังกล่าวให้คุณต่อไปค่ะ  :-*

11
ขอให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ด้วยนะคะ :P

13
ตัวอย่างแบบรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ดังแนบไฟล์ เพื่อสอบทานกับกองคลังว่า กองคลังและผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้สอบทานยอดถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากตรงกัน จะไม่ต้องถูกสตง.ทักท้วงนะคะ เพราะอบต.โป่งงาม ไม่ได้ถูกสตง.ทักท้วงโครงการนี้ค่ะ และไม่มีลูกหนี้ค้างค่ะ เพราะผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือนักพัฒนาชุมชนและกองคลังมียอดตรงกับรายงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในนะคะ

14
งบพัฒนา ต้องเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว๑๙๑๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๕๕ ดังแนบไฟล์

สำหรับการจ่ายเงินสะสม ต้องเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังแนบไฟล์

และฝากด้วยนะคะ ผู้ถาม ตามที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้ข้อควรระวังไว้เรื่องเงินสะสม ดังแนบไฟล์

15
รายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท. เชียงราย อยู่ในกระทู้นี้นะคะ และขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกท่านนะคะ :-*

หน้า: [1] 2 3 ... 35