ตุลาคม 31, 2014, 05:54:23 AM
2799 กระทู้ - 692 หัวข้อ - 918 สมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lovehathai

หน้า: [1] 2 3 ... 36
1
ขออภัยนะคะ ที่ตอบล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานในสังกัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเข้าตรวจสอบค่ะ

ขอตอบนะคะ จากคำถามเป็นการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)
ซึ่ง ดิฉันในนาม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้เผยแพร่เป็นหนังสือแนวทางปฏิบัติฯ ไว้แล้ว โดยสรุปคือ

วิธีการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้จัดทำเป็นไปตามแนวทางในคำแนะนำ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕//ว๓๓๙๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (เล่มเหลือง)สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=559.msg2201;topicseen#new คือ
     - ระดับส่วนงานย่อย ( สำนักปลัด กองคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา ) ให้จัดทำ ๓ ขั้นตอน คือ
       ขั้นตอนที่ ๑ :  ให้นำกิจกรรมที่กำหนดในแบบ ปย.๓ เดิม เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณที่ผ่านมา) มาจัดทำ แบบ ปย.๑ (แบบ ปย.๒ เดิม) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้าน  ได้แก่
(๑)   สภาพแวดล้อมการควบคุม
(๒)   การประเมินความเสี่ยง
(๓)   กิจกรรมการควบคุม
(๔)   สารสนเทศและการสื่อสาร
(๕)   การติดตามประเมินผล
                          ขั้นตอนที่ ๒ : ให้นำกิจกรรมที่กำหนดในแบบ ปย.๓ เดิม เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา มาจัดทำแบบสอบถามเพื่อความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
                         ขั้นตอนที่ ๓ : จากขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ให้นำกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่มาวางแผนปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงใน แบบ ปย. ๒ รายการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( เดิม แบบ ปม. + แบบ ปย.๓ )

                          - ระดับองค์กร “เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน” จัดทำในฐานะคณะทำงานในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ที่ ๑๙๖ / ๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ให้จัดทำ ๓ ขั้นตอน คือ
                             ขั้นตอนที่ ๑ แบบ ปอ.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เรียน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
                             ขั้นตอนที่ ๒ แบบ ปอ.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวบรวมจากแบบ ปย. ๑ ระดับหน่วยงานย่อย
                             ขั้นตอนที่ ๓ แบบ ปอ. ๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รวบรวมจากแบบ ปย.๒ ระดับหน่วยงานย่อย

                           - ผู้ตรวจสอบภายใน “เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน” จัดทำ แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

 :) ทั้งนี้ได้แนบไฟล์ผังการจัดทำรายงานฯ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ดังแนบไฟล์ค่ะ  :-*

มีหนังสือแนวทางไว้หรือยังคะ...

2
ขออภัยที่ตอบล่าช้านะคะ
ให้รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตามรูปแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.3 / ว2988 ลงวันที่ 4 กันยายน 2550 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดัง Link
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2550/09/docUploadFile11189052274830.pdf?time=1414660147197

และตัวอย่างการรายงานสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ซึ่งพี่เลิฟได้รายงานให้ท่านนายกฯ เมื่อท่านไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ดัง Link

https://drive.google.com/file/d/0B_Y5XWijciJnVHdkNmlaUWNKNTA/edit?pli=1

3
คู่มือฉบับนี้ มีความจำเป็นสำหรับน้องใหม่ตรวจสอบภายในท้องถิ่นนะคะ ขอให้อ่านเยอะๆ นะ และหากท่านใดมีความสนใจที่จะสั่งคู่มือนี้อีกขอให้ลงชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือโทรสั่งได้ที่เลิฟค่ะ 0899592014

4
ค่ะ ทุกท่านสามารถยังสามารถสั่งหนังสือได้ผ่านกระทู้นี้นะคะ ขอให้ลงชื่อ - นามสกุล หน่วยงานในสังกัด หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือโทรสั่งได้ที่หมายเลข 089-9592014 (นางสาวหทัยรัตน์ ขัติวงษ์ เลิฟ นะคะ)

และขอเป็นกำลังให้ทุกท่านเสมอค่ะ  :P

5
จากคำถาม หัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงานตนเองสามารถเบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้หรือไม่

ขอตอบนะคะ เบิกไม่ได้ค่ะ และโครงการดังกล่าว.....ชี้แจงบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการเบิกจ่ายอะไรได้บ้าง... :-* ซึ่งโครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องเป็นไปตามกรบวนการของระเบียบที่เกี่ยวข้องคือ โครงการฯ ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งในโครงการฯต้องมีบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการว่าจะเบิกค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่นหมวดค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หากจะเบิกค่าวิทยากร ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพ.ศ. 2549 นะคะ :-*

6
 :)ต้องมีโครงการ....ของส่วนโยธา ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งในโครงการ...ต้องชี้แจงบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ ว่าโครงการ....จะเบิกค่าใช้จ่ายในหมวดใด ตามที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่นหมวดวัสดุ หมวดค่าใช้สอย หรือหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ก่อนตั้งคำถามนี้จากผู้ถาม ขออนุญาตให้ผู้ถามเปิดดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าตั้งจ่ายไว้ในหมวดอะรไรคะ ในความเห็นของผู้ตอบแล้วขอตอบว่า เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ท่านปลัด) ต้องตั้งไว้ในหมวดค่าวัสดุ เนื่องจากราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556  นะคะ :-*

7
 :)รับทราบค่ะ และหากท่านใดสนใจหนังสือแนวปฏิบัติฯ ให้ลงชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกไว้ในกระทู้นี้นะคะ :-*

8
 :Dยังสั่งได้อยู่นะคะ ให้ลงชื่อ - นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วยนะคะ :-*

9
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในอปท. พ.ศ. ๒๕๔๕ จะเห็นได้จากผังโครงสร้างแนวปฏิบัติหน้ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในดัง  Link
http://www.auditgrouplocal.com/data2/23072014173434.pdf

 :-* :-X :'(

หากผู้ถามดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ต้องเข้าใจระบียบและผังโครงสร้างแนวปฏิบัติหน้าที่...ข้าต้นค่ะ

10
โดยปกติ โครงการดังกล่าวต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปีของอปท. และจะตั้งบประมาณเบิกจ่ายไว้ในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดค่าใช้สอย เมื่อเบิกจ่ายเงินโครงการก็ต้องมีรายละเอียดโครงการและบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการว่า หมวดค่าใช้สอยจะเบิกได้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำยาพ่นยุง หากจะเบิกค่าจ้างเหมาพ่นก็สามารถเบิกได้นะคะ ข้อสังเกตนะคะ เมื่อเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องเบิกค่าน้ำยาพ่นยุงด้วยเพราะเป็นของคู่กันมิเช่นนั้นจะพ่นยุงได้อย่างไรคะ :-*

11
นายกเดินทางไปราชการภายในประเทศหรือต่างประเทศ

12
 :)กระดาษทำการ การใช้และรักษารถยนต์ของอปท.ตามระเบียบมท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ. 2548 ดังแนบไฟล์ หวังว่าจะนำไปปรับใช้กับอปท.ได้นะคะ ;D

13
เช่าซื้อต่างท้องที่นำมาเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6976 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ดังแนบไฟล์ มี 2 ไฟล์นะคะ

ดังนั้น ค่าเช่าซื้อบ้านซึ่งผ่อนอยู่แล้วจากจังหวัด ก มาเบิกไม่ได้ค่ะ :-*


14
พูดคุยเรื่องทั่วไป / Re: เบิกค่าเช่าซื้อ
« เมื่อ: กันยายน 19, 2014, 05:48:31 PM »
ขอให้ข้อเสนอแนะดังนี้นะคะ
เห็นควรพิจารณาให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของอปท. ผู้ถามดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า ทั้งคู่ได้แต่งงานและอยู่บ้านหลังเดียวกัน...และจากคำถามจะเห็นได้ว่า คู่นี้มีบ้าน 2 หลัง หากในอนาคตทั้งคู่จดทะเบียนสมรมกัน นางเอก็ไม่สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6479 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ดังแนบไฟล์ จำนวน 1 ไฟล์  เรื่อง  หารือการนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ของคู่สมรสมาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีกู้สร้างบ้านก่อนสมรส คู่สมรสนำไปเบิกไม่ได้....

ดังนั้น ฝากถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะ ว่าต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 ค. การอนุมัติ ในข้อ 4 วรรค2:P :-*

15
ได้ส่งหนังสือแนวปฏิบัติฯ ให้กับทุก ๆ ท่าน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังแนบไฟล์ ค่ะ หากท่านใดมีความสนใจหนังสือเล่มนี้ ขอให้ลงชื่อ - นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ในกระทู้นี้นะคะ
 :-* :D ;D

หน้า: [1] 2 3 ... 36